VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de cliënt.
  Zo er schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de cliënt of aan bijzondere voorwaarden blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze.
 2. Alle geleverde goederen en diensten worden verondersteld te zijn aanvaard uiterlijk 8 dagen na levering. Ieder protest geuit na gemelde datum wordt als niet ontvankelijk beschouwd.
 3. De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht op de verkochte goederen voor totdat de koopprijs, BTW inbegrepen, volledig betaald is.
 4. Alle facturen en rekeningen zijn betaalbaar te Heers. De betalingen moeten geschieden uiterlijk binnen de 8 dagen vanaf datum van factuur.
 5. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1% per maand.
  Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling.
  Laattijdige betaling van 1 factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.
 6. In geval van laattijdige betaling van facturen behouden wij ons het recht voor alle prestaties te staken.
 7. In geval van contractuele of buitencontractuele fout is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het corresponderend gefactureerd bedrag.
 8. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

copyright © 2010-2015 Akimm BVBA