Algemene voorwaarden

[KBO 0524.943.808, Akimm bv]

Juridische verhouding

1.         Deze algemene voorwaarden, het samenwerkingscontract en het gegevensbeschermingsbeleid van Akimm bv (hierna 'Akimm') beheersen de contractuele relatie tussen Akimm en de Klant (hierna ook 'Contract') m.b.t. de overeengekomen Activiteiten.

2.         Het Contract komt tot stand vanaf aanvaarding van het samenwerkingscontract door de klant.  Hierdoor erkent de klant voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp en het doel van de Activiteiten. 

Uitvoering van de activiteiten

3.         Akimm verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de Activiteiten, naar best vermogen en volgens de regels van de kunst.  Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend verstrekt.

4.         Omdat het telkens maatwerk is worden eventuele uitvoeringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Akimm, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, maar zelfs dan wordt de termijn opgeschort wanneer er zich onvoorzienbare en ontoerekenbare wijzigingen voordoen in de omstandigheden. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.

5.         De klant bezorgt Akimm in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden door Akimm voor het uitvoeren van het Contract.  Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Akimm zijn verstrekt, heeft Akimm het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.  De klant is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de klant bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms-) rechten.

6.         Akimm heeft het recht beroep te doen op onderaannemers.

Klachten

7.         Elke klacht, buiten de eventuele acceptatieprocedure, dient binnen de acht (8) kalenderdagen schriftelijk te worden meegedeeld nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.

8.         Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.

Bescherming persoonsgegevens

9.         Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.  Voor Akimm wordt dit verder uitgewerkt in het gegevensbeschermingsbeleid van Akimm.

Prijs

10.       De verschuldigde vergoeding is telkens exclusief BTW en eventuele kosten en is steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. De vergoeding verhoogt jaarlijks per 1 januari met 2%, behoudens ingeval van een inflatie hoger dan 2% in welke geval een aanpassing gebeurt aan de hand van de gezondheidsindex.

Factuurvoorwaarden

11.       Alle facturen van Akimm zijn verschuldigd binnen de vijftien (15) kalenderdagen, en een factuur wordt met akkoord van de klant eventueel elektronisch (per e-mail) verzonden.

12.       Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.  Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld door de wetgever in het kader van de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

13.       In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Akimm het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling. 

14.       De klant dient de facturen van Akimm, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Aansprakelijkheid

15.       Ingeval van fout is Akimm vooreerst en enkel gehouden tot herstel in natura.

16.       Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn is Akimm aansprakelijk in de mate dat haar verzekeraar tussenkomt en tot het bedrag waarvoor de verzekeraar dekking verleent.  Indien de verzekeraar niet tussenkomt bedraagt de schadevergoeding waartoe Akimm kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50 % van de betreffende factuurwaarde, excl. BTW en kosten.  In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade te bewijzen.  Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

17.       Akimm zal, behoudens bedrog of opzettelijke fout, echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving; verlies van reputatie of cliënteel; het verlies of de beschadiging van gegevens; of schade aan derden.

18.       Akimm is niet aansprakelijk voor de handelingen of voor het nalaten te handelen van derden waarmee wordt samengewerkt of voor de prestaties geleverd door derden. 

19.       Akimm wijst bovendien iedere aansprakelijkheid af voor prestaties die niet kunnen geleverd worden of niet tot een goed einde kunnen gebracht worden om redenen die niet aan Akimm te wijten zijn zoals bv. redenen van overmacht, interventies van derden, enz..

Niet-afwerving

20.       De Klant zal op geen enkele wijze gedurende de duurtijd van het Contract en gedurende een periode van twee (2) jaar na de beëindiging ervan (om welke reden dan ook) hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks: (a) enige poging ondernemen om een werknemer of een zelfstandige medewerker van Akimm ertoe aan te zetten de contractuele band met Akimm te verbreken (o.a. bij derden aanbevelen) en/of (b) een contract afsluiten met een werknemer of zelfstandige medewerker van Akimm, buiten Akimm om.

21.       Bij elke inbreuk op dit niet-afwervingsbeding – ongeacht wanneer deze inbreuk werd vastgesteld - zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding aan Akimm verschuldigd zijn ten bedrage van 25.000 euro (o.a. wegens rekruterings- en selectiekosten, opleidingskosten, schade voortvloeiende uit de niet vervulling van de opgestelde planning, enz.) en onverminderd het recht van Akimm om in voorkomend geval een hogere schadevergoeding te eisen.  Deze forfaitaire begroting wordt door elke partij als kennelijk redelijk beschouwd en aanvaard, rekening houdend met alle omstandigheden waaronder de potentieel voorzienbare schade. 

Slotbepalingen

22.       Het Contract omvat de volledige overeenkomst met betrekking tot het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.

23.       Ingeval van geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, zijn enkel de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren, bevoegd.  Enkel het Belgisch recht is hierbij van toepassing.

24.       Akimm is gerechtigd om in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de klant als een referentie.

Copyright © Akimm bv. Alle rechten voorbehouden.
envelopephone-handsetmap-marker